Publikacje naukowe - adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka
459
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-459,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe 1

1. Purc – Kurowicka K.: Niezależność prokuratorska i jej gwarancje, „ Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Rzeszów 2006, z. 7, Nr 228, s. 156-166.

Publikacje naukowe 2

Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zasady odpowiedzialność cywilnej za wypadki drogowe, [w:] Materiały konferencyjne I Polskiego Kongresu Drogowego „ Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 2006, s. 135-145.

Publikacje naukowe 3

3. Purc – Kurowicka K.: „Wyjątki od zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, z. 9, Nr 239, s. 95-107.

Publikacje naukowe 4

4. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, [w] Prawno – ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, red. K. Lejda, K. Rajchel, S. Wieczorek, Rzeszów-Krasiczyn 2007, s. 137-144.

Publikacje naukowe 5

5. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, „Paragraf na drodze” Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2007, nr 10, s. 15-23.

Publikacje naukowe 6

6. Purc – Kurowicka K: Rola premiera podczas II wojny światowej i w okresie Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2007, nr 1 ( 6), s. 13-140.

Publikacje naukowe 7

7. Purc – Kurowicka K.: Instytucja Prezesa Rady Ministrów w okresie rozbiorów i II Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2007, nr 1 ( 6), s. 119-129.

Publikacje naukowe 8

8. Purc – Kurowicka K.: Wyjątki od zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, z. 9; Nr 239, s. 95 -106.

Publikacje naukowe 9

9. Purc – Kurowicka K.: Propozycje zmian dotyczących funkcjonowania prokuratury jako organu czuwającego nad bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel .M Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008, s. 409-416.

Publikacje naukowe 10

10. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zasady i warunki wydawania oraz cofania pozwoleń na broń palną w kontekście bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. I. Oleksiewicz, A. Olak, Rzeszów 2008, s. 67-73.

Publikacje naukowe 11

11. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Czy zamach stanu jest aktem terroryzmu politycznego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. I. Oleksiewicz, A. Olak, Rzeszów 2008, s. 122-128.

Publikacje naukowe 12

12. Purc – Kurowicka K.: Swoboda przemieszczania się pracowników w systemie prawa wspólnotowego, [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych, red. I. Oleksiewicz, S. Wieczorek, A. Olak, Rzeszów 2009, s. 59-69.

Publikacje naukowe 13

13. Purc – Kurowicka K.: Prawa wynikające ze swobody przepływu osób w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, z. 16; Nr 260 1/2009, s. 139- 152.

Publikacje naukowe 14

14. Purc – Kurowicka K. Kurowicka M., Jurysdykcja sądowa i współpraca wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w zakresie uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, [w:] Współpraca instytucjonalna w Unii Europejskiej, red. I. Oleksiewicz, M. Pomykała, K. Rajchel, Rzeszów 2010, s. 91-105.

Publikacje naukowe 15

15. Purc – Kurowicka K. , Janda A: Współdziałanie Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta na rzecz bezpieczeństwa państwa a prawa i wolności obywatela, [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka, red. I Oleksiewicz, M. Pomykała, K. Rajchel, Warszawa 2011, s. 86-93.

Publikacje naukowe 16

16. Purc – Kurowicka K.: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefem Agencji Wywiadu w sprawach zarządzania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, z. 18, s. 165-172.

Publikacje naukowe 17

17. Katarzyna Purc-Kurowicka ,Elektroniczne postępowanie upominawcze jako bezpieczna dla obywatela, nowa technologia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, „Nowoczesne technologie – źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa” I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykała, Rzeszów 2014, s. 75-85.

Publikacje naukowe 18

18. Purc – Kurowicka K., Rozporządzenia jako akt normatywny wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, Humanites and Social Sciences, 4/2014, X-XII 2014, s. 193-205.

Publikacje naukowe 19

19. Purc-Kurowicka K., Problemy bezpieczeństwa w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – wybrane aspekty związane z informatyzacją postępowania sądowego, M. Pomykała, M. Polinceusz (red.) Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Rzeszów 2015, s. 427-435.

Publikacje naukowe 20

20. Purc – Kurowicka K.,Ciechanowska J., Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania, Państwo, prawo, bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, Szczytno 2015, s. 17-26.

Publikacje naukowe 21

21. Purc – Kurowicka K., Ciechanowska J., Ochrona obywatela w przypadku niewypłacalności dłużnika – wpływ instytucji skargi pauliańskiej na podniesienie bezpieczeństwa obywateli, Współczesne ujęcie polityki bezpieczeństwa państwa, I. Oleksiewicz, W. Goneta, Warszawa 2016, s. 137-153.

Publikacje naukowe 22

22. Purc – Kurowicka K., Ciechanowska J., Nadzór nad urzędami administracji rządowej w Polsce pełniącymi funkcję ochrony bezpieczeństwa państwa, Rola i znaczenie państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli, I. Oleksiewicz, O. Jurgilewicz, Rzeszów 2016 r.

Publikacje naukowe 23

23. Purc – Kurowicka K., Akt normatywny Prezesa Rady Ministrów jako jedna z prawnym form ochrony prawa podmiotowego obywateli do bezpieczeństwa, „Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne”, D. Kamuda, M. Polinceusz Rzeszów 2016, s. 115-132.(ISBN 978-83-7934-114-6)

Publikacje naukowe 24

24. Purc – Kurowicka K., Szwed K., Rozporządzenia a zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, Justynka 2016, Ius et Administratio zeszyt naukowy 2/2016, s. 80-89.
http://iusetadministratio.eu/22016-602.html

Publikacje naukowe 25

25. Purc – Kurowicka K. Bonusiak E., Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa, Państwo, prawo, bezpieczeństwo, Tom III, A.Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, Szczytno 2017, s. 9-19, (ISBN 978-83-7462-566-1, e-ISBN 978-83-7462-567-8).

Publikacje naukowe 26

26. Purc-Kurowicka K. (red.), Bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2017.